موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
محمدرضارضایی
محمدرضارضایی
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : جغرافیا وبرنامه ریزی
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری