موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
حسین بردبار
حسین بردبار
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : علوم تشریحی
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری