موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
محبوبه الهی
محبوبه الهی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : فلسفه هنر
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا