موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
محمد جواد سامی
محمد جواد سامی
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : الاهیات معارف اسلامی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری