موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
مهدی ادیبی
مهدی ادیبی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : معماری
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا