موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
مهیار اردشیری
مهیار اردشیری
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : برنامه ریزی شهری
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری