موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
محمد نریمانی
محمد نریمانی
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : معماری
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد