موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اورانوس کاظمی
اورانوس کاظمی
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد