موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اصغرفتحی عمادآبادی
اصغرفتحی عمادآبادی
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : فلسفه
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری