موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
بهنام شیروانی
بهنام شیروانی
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : صنایع دستی
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد