موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
ساره شهیدی یان
ساره شهیدی یان
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : طراحی پارچه ولباس
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دانشجوی ارشد