موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
مریم حقدل
مریم حقدل
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : ارتباط تصویری
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد