موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
راضیه اردکانی
راضیه اردکانی
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی نساجی
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دکتری