موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
علی اصغر حاتمی
علی اصغر حاتمی
مرتبه علمی : دانشیار
رشته تحصیلی : حقوق- خصوصی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی