موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
حسن حق شناس
حسن حق شناس
مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری