موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عباس ثابت

دیپلم ریاضی
محل تحصیل : دبیرستان نمازی
دوره تحصیل : 1380-1384
معدل : 17.86