موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
تحصیلات تکمیلی

 • ماده 1 : اخذ درس پایان نامه تنها در صورتی مجاز است که دانشجو تمامی دروس خود را گذرانده باشد. در موارد استثنایی تصمیم گیری با شورای آموزشی است.
  ماده 2 : استاد و یا اساتید راهنما بر اساس اولویت های پیشنهادی دانشجو و با تصویب شورای گروه و تایید نهایی تحصیلات تکمیلی موسسه انتخاب می گردند. لازم است اساتید راهنما دارای مدرک دکتری یا رتبه استادیاری باشند.
  تبصره 1: لازم است دانشجو تا قبل از شروع نیمسال سوم، فرم شماره (1) را تکمیل و به مدیریت تحصیلات تکمیلی ارایه دهد.
  تبصره 2: در صورتی که دانشجو تمایل داشته باشد با فردی به غیر از افراد معرفی شده گروه درس پایان نامه را اخذ کند لازم است نام و سوابق وی را به تحصیلات تکمیلی تحویل داده (فرم شماره 2) و قبل از هر گونه اقدام مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی را اخذ نماید.
  ماده 3 : استاد و یا اساتید مشاور و استاد داور با تصویب شورای گروه و تایید نهایی تحصیلات تکمیلی موسسه انتخاب می گردند. تبصره 1: لازم است شورای گروه فرم شماره (3) را حداکثر تا زمان تصویب پیشنهادیه پایان نامه تکمیل و به مدیریت تحصیلات تکمیلی ارایه نمایند.
  تبصره 2: مدیریت تحصیلات تکمیلی بعد از اخذ تاییدیه معاونت آموزشی فرم را در پرونده دانشجو بایگانی می نماید.
  تبصره 3: مدیریت تحصیلات تکمیلی موظف است طی اطلاعیه ای از طریق تارنمای موسسه ترکیب اعضای هیات داوران را به اطلاع دانشجویان برساند. نام استاد داور تا زمان برگزاری جلسه دفاع محرمانه باقی می ماند.
  ماده 4 : تحصیلات تکمیلی موسسه موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه پس از نهایی شدن نمرات نیمسال سوم جلسه دفاع از طرح پیشنهادی دانشجویان را برگزار نماید.
  تبصره 1:دانشجویان موظف هستند قبل از برگزاری جلسه دفاع از طرح پیشنهادی خود در حداقل یک جلسه دفاع از طرح پیشنهادی رشته خود و در صورت عدم امکان رشته های نزدیک شرکت کند.
  تبصره 2 : حضور استاد راهنما و کمیته داوران تعیین شده توسط شورای گروه، در جلسه دفاع از طرح پیشنهادی الزامی است.
  تبصره 3 :تحصیلات تکمیلی موسسه بایستی نماینده خود را جهت شرکت در جلسه دفاع از طرح پیشنهادی معرفی نماید. نماینده تحصیلات تکمیلی فرم دفاع از طرح پیشنهادی کارشناسی ارشد(فرم شماره 4) را تکمیل و جهت بایگانی در پرونده دانشجو به مدیریت تحصیلات تکمیلی تحویل می دهد.
  تبصره 4 : تحصیلات تکمیلی موسسه موظف است تاریخ برگزاری جلسه دفاع از طرح پیشنهادی را از طریق تارنمای موسسه به اطلاع عموم دانشجویان برساند.
  تبصره 5 : دانشجویان موظف هستند تا 3 روز قبل از برگزاری جلسه دفاع دو نسخه از طرح پیشنهادی خود را که به صورت پشت و رو تکثیر شده و صرفا درون کاور قرار داده به همراه پاورپوینت تهیه شده و فرم تاییدیه IRANDOC و CIKA به تحصیلات تکمیلی موسسه تحویل دهند.
  تبصره 6 : چنانچه هیات داوران طرح پیشنهادی را به تصویب نرساند ، دانشجو موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه طرح پیشنهادی اصلاحی خود را جهت برگزاری جلسه دفاع به تحصیلات تکمیلی موسسه تحویل دهد.
  تبصره 7 : در صورتی که اصلاحاتی جهت طرح پیشنهادی مطرح شود ؛ تحصیلات تکمیلی موظف است اصلاحات را صورتجلسه نموده و جهت اعمال در متن طرح پیشنهادی به استاد راهنما ارسال نماید.
  تبصره 8: دانشجو موظف است ظرف حداکثر دو هفته طرح پیشنهادی خود را بعد از اعمال اصلاحات مد نظر کمیته داوران به امضای اساتید راهنما و مشاور رسانده و جهت بایگانی به مدیریت تحصیلات تکمیلی ارایه کند.
  ماده 6 : تحصیلات تکمیلی موسسه با هماهنگی استاد راهنما تاریخ برگزاری جلسات پیشرفت کار را در فواصل زمانی دو ماه یکبار تعیین و به اطلاع دانشجو و اساتید خواهد رساند.
  تبصره 1 : در صورت عدم برگزاری هر یک از جلسات گزارش پیشرفت کار یک نمره از نمره دانشجو کسر خواهد گردید.
  تبصره 2: لازم است استاد راهنما فرم گزارش پیشرفت کار (فرم شماره 5) را تکمیل و جهت بایگانی به مدیریت تحصیلات تکمیلی ارایه نماید.
  ماده 7 : تحصیلات تکمیلی موسسه موظف است پس از دریافت فرم شماره شش مبنی بر آمادگی دفاع از رساله که توسط استاد راهنما تایید شده است ظرف مدت یک هفته جلسه پیش دفاع را با حضور اساتید راهنما و مشاور برگزار نماید. در صورتی که کمیته نظارت بر رساله با برگزاری جلسه دفاع موافقت نمود ، تحصیلات تکمیلی موسسه ظرف مدت حداقل 14 روز و حداکثر یکماه اقدام به برگزاری جلسه دفاع می نماید. حضور اساتید راهنما و مشاور در جلسه پیش دفاع لازم است.
  ماده 8 : تحصیلات تکمیلی موسسه موظف است نماینده خود را جهت شرکت در جلسه دفاع انتخاب و معرفی نماید و حداقل 14 روز قبل از برگزاری جلسه دفاع متن پایان نامه را همراه با یک نامه رسمی برای وی و داور ارسال کند.
  ماده 9 : مدیریت تحصیلات تکمیلی موظف است قبل از برگزاری جلسه دفاع فرم گزارش خلاصه پرونده را جهت ارایه به کمیته پایان نامه در روز دفاع تنظیم نماید.
  ماده 10 : دانشجو موظف به استخراج یک مقاله ی علمی از پایان نامه خود می باشد. در صورتی که مقاله مزبور تا روز دفاع پذیرش نشده باشد یک نمره از نمره دانشجو کسر می گردد. نمره متعلق به مقاله بر اساس نظر کمیته داوران به دانشجو تعلق می گیرد.
  تبصره 1: در صورت درخواست دانشجو مدیریت تحصیلات تکمیلی مجاز است تا حداکثر سه ماه ثبت نمره را برای ارایه پذیرش مقاله به تاخیر بیندازد.
  تبصره 2: نام دانشجو بایستی به عنوان نویسنده اول، نام استاد راهنمای اول به عنوان نویسنده دوم و نویسنده مسوول، نام استاد راهنمای دوم (در صورت وجود) به عنوان نویسنده سوم در مقاله درج شود. درج نام استاد مشاور در مقاله منوط به تایید استاد راهنما است.
 • دانشجوی عزیز گذراندن دروس دوره کارشناسی ارشد و فرا رسیدن زمان انجام امور پایان نامه دوره تحصیلات تکمیلی را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه ایزد متعال می خواهیم که در اندوختن صحیح دانش و بهره گیری از حداکثر توان و استعداد خدادادی خود در امور تحصیلی موفق و مؤید و برای میهن اسلامی ایران فردی مفید و مؤثر باشید.
  انتظار می رود با مطالعه ی دقیق راهنمای نگارش پایان نامه و رعایت قوانین آموزشی، بتوانید برنامه های مربوط به پایان نامه خود را به نیکی سامان دهید، تا در پیمودن این راه ارزشمند با وقفه یا مانعی برخورد نکنید. توجه داشته باشید به عنوان یک اصل حقوقی، ناآگاهی از قانون، مانع اجرای قانون و تخطی از آن نمی شود. در ادامه دو فایل مورد نیاز برای تدوین پایان نامه وجود دارد. در فایل اول کلیه نکات ویراریشی که می بایست برای تدوین پایان نامه رعایت شود آورده شده است. فایل دوم شامل نحوه ارجاع دهی بر اساس شیوه APA است. لازم است با مطالعه دقیق آن شیوه ارجاع دهی در متن و پایان متن را رعایت فرمایید. در صورت وجود هر گونه ابهام در مفاد این آیین نامه، به استادان محترم راهنما و مشاور، مدیران گروه یا کارشناسان تحصیلات تکمیلی مؤسسه مراجعه نمایید.
  خدایا چنان کن سرانجام کار     تو خشنود باشی و ما رستگار
  با آرزوی توفیق الهی
  مدیریت تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی آپادانا
  دانلود سبک مرجع نویسی APA

  دانلود فایل نمونه
 • پروپوزال یا پیشنهاده طرح کارشناسی ارشد، پیش نویس طرح تحقیقی توجیهی است که بر مبنای علاقمندی و پ‍ژوهش های فرد متقاضی و با تایید استاد راهنما تهیه می شود. دانشجویان عزیز بایستی پروپوزال خود را تا انتهای نیمسال سوم تحصیلی آماده کرده و در جلسه رسمی از آن دفاع کنند. طی کردن مراحل زیر به انتخاب موضوع پایان نامه کمک می کند. مرحله اول: ملاحظات و نكات اوليه
  - مطالعه اجمالي در برخي زمينه هاي مورد علاقه و مهم
  - جستجو در برخي پايگاهها و نيز اينترنت تحت عبارت "research topics" ويا "research priorities" و يا " issues for research " در حوزه هاي دلخواه براي آگاهي از موضوع هاي بالقوه مناسب
  - مطالعه و وارسي "پيشنهادهايي براي پژوهشهاي بيشتر" در فصل آخر پايان نامه ها براي آگاهي از موضوع هاي بالقوه مناسب
  - صرف وقت بيشتر و مطالعه عميق تر و تحليلي تر در باره موضوع هاي مطرح
  - مشورت با استادان و ساير دانشجويان آگاه و منتقد در مورد موضوع هاي قابل قبول و مطرح

  مرحله دوم: بررسي و تحليل مقوله ها و نكات مورد توجه در انتخاب موضوع
  - علاقه مند بودن به موضوع
  - در نظر گرفتن توانايي ها و امکانات فردي مثلاً قدرت تجزيه و تحليل، توانايي تحليل آماري، توانايي برقراري ارتباط با جامعه ي مورد تحقيق، و...
  - نو بودن موضوع (تكراري و يا تقليدي صرف نباشد)
  - ارزشمند بودن موضوع
  - مطرح بودن در سطح ملي يا منطقه اي يا جهاني
  - منطقي بودن و نه فريبنده بودن (در اين مورد بايد فرهنگ جامعه اعم از دانشجو و استاد به گونه اي اصلاح شود که دريابد ظاهر و کلمات زيبا و فريبا بدون توجه به واقعي، کارآ و منطقي بودن آن نه تنها پژوهش مفيد و گره گشايي نمي آفريند بلکه مشکل ساز هم هست)
  - كاربردي بودن (در مورد پژوهشهاي غيربنيادي): امكان استفاده از نتايج در كوتاه مدت يا ميان مدت (بتواند به يك نياز مهم پاسخ دهد)
  - مطرح بودن به منزله مسئله (امكان تعريف يك مسئله جديد مبتني بر پيشينه پژوهش يا تجربيات حرفه اي و شخصي)
  - امكان تعريف سؤال يا فرضيه بر اساس مسائل عملي يا نظري
  - سؤالهاي مشخص، عيني و هدفمندي را بتوان طرح كرد
  - پاسخ به سؤالها، راه حل علمي و روش مناسب وجود داشته باشد
  - امكان عملي اجراي پژوهش
  - انجام مراحل تحقيق با دشواري غيرعادي همراه نباشد
  - مراحل كار به لحاظ طول زمان مورد نظر (حداكثر يك سال) قابل انجام باشد
  - مطالعات نظري و دستيابي به منابع امكان پذير باشد
  - نمونه معرف (نماينده) جامعه پژوهش قابل دسترس بوده و افراد مايل به همكاري باشد
  - شيوه گردآوري اطلاعات (توزيع پرسشنامه و يا مصاحبه و يا راه هاي ديگر) در مدت زمان مشخص قابل انجام باشد
  - اطلاعات مورد نياز قابل دسترس و گردآوري باشد
  - امكان انجام پژوهش، به لحاظ روش تحقيق (وجود يك يا چند روش براي آزمون كردن) وجود داشته باشد
  - امكان ادامه پژوهش هاي بيشتر در همان زمينه
  - پيشنهادهاي جديدي را بتوان از دل پژوهش براي پژوهش هاي آتي مطرح كرد
  - امكان استخراج و چاپ چند مقاله در آن زمينه (توليد دانش جديد)

  مرحله سوم: تصميم گيري كلي
  - تدوين يك فهرست از موضوع هاي مناسب بر اساس توجه به معيارهاي مرحله دوم
  - بررسي مجدد تك تك موضوع ها با نگاه منطقي و واقع بينانه
  - حذف برخي از موضوع ها كه امكان انجام تحقيق و رسيدن به نتيجه مطلوب در آنها دشوار است
  - انتخاب حداكثر دو يا سه موضوع مناسب براي تحقيق
  - بررسي هر يك از موضوع ها به لحاظ وجود منابع اطلاعاتي و وجود استاد راهنما (موضوع در حوزه توجه به تخصص و علاقه حداقل يكي از استادان باشد)
  - مشورت با يك يا دو استاد در باره موضوع هاي پيشنهادي و مسائل مرتبط با آنها
  - گرفتن تائيد اوليه از يك يا دو استاد در مورد مناسب بودن يكي از موضوع ها

  مرحله چهارم: محدود كردن دامنه موضوع
  - مطالعه متون علمي براي پي بردن به فضاهاي خالي براي تحقيق در آن موضوع
  - بيان موضوع محدود شده در قالب عبارت (عنوان پايان نامه)
  - مشورت مجدد با استادان مربوطه در مورد موضوع محدود شده
  - تائيد موضوع نهايي پس از انجام اصلاحات لازم در عنوان
  - مطالعه مجدد متون علمي براي يافتن و تدوين مسئله پژوهش
  - نوشتن سؤالها و يا فرضيه هاي مناسب براي تحقيق (در واقع سؤال (اصلي و فرعي) و فرضيه هر دو براي يک تحقيق ضروري هستند)
  - مشورت با استادان مربوطه و تائيد مسئله ها و يا فرضيه ها

  لازم است در نوشتن پروپوزال به نکات ذیل توجه فرمایید:
  • معرفي موضوعي كه براي پايان نامه خود انتخاب كرده ايد.
  • توضيح اهميت آن موضوع .
  • ذكر پ‍‍ژوهش هايي كه در گذشته در اين باره صورت گرفته است.
  • نتايجي كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت
  • روش يا روش هايي كه در پژوهش از آن ها بهره خواهيد گرفت.
  • نكات زیر را در مورد انتخاب و نگارش تيتر تحقیق رعايت نمایيد :
  1. سعي كنيد موضوع روشن و ساده باشد.!
  2. عنوان پروژه را به صورت خلاصه اي فشرده از آن چه در ذهن داريد در نظر بگيريد. سعي كنيد با همان يك جمله عنوان پروژه بتوانيد منظور اصلی تحقيق و هدف هايتان را به خواننده منتقل كنيد. عنوان كار شما بايد كاملاً مشخص كند كه شما مي خواهيد چه چيز را و در چه شرايطي مطالعه نمایيد.
  3. در جمله بندي عنوان پروژه دقت كنيد تا چيدمان آن طوري باشد كه آن چه اصل موضوع تحقيق شماست از فرع آن قابل تشخيص باشد.
  4. سعي كنيد كلمات اضافي را از عنوان پروژه حذف كنيد .

  • در رابطه با هدف تحقيق و موضوعی كه براي مطالعه انتخاب كرده ايد (Objectives) دقت كنيد كه در رابطه كامل با هم باشند و در نوشتن پروپوزال سعي نمایيد كه اين رابطه را به خوبي نمايش دهید.
  • در زمينه چگونگي انتخاب روش تحقيق نيز ، وضع به همين ترتيب است. سعي كنيد مناسب ترين ، عملي ترين ، علمي ترين روش را براي تحقیق انتخاب فرمایید.
  • پروپوزال را منظم و با بخش بندي مناسب آماده کنيد.
  • حجم پروپوزال باید برای دوره های کارشناسی ارشد حداقل 8 صفحه باشد. در این میان حداقل یک صفحه به ادبیات تحقیق و حداقل یک صفحه به منابع تحقیق اختصاص و سعی نمایید از منابع جدید و به روز استفاده کنید و همه ی منابع پروژه فارسی زبان نباشند
  • توجه کنید فونت استاندارد برای پروپوزال برای زبان فارسی بی نازنین و برای زبان انگلیسی Times and New Romans با سایز 12 میباشد.
  • از نوشتن موارد اضافه در پروپوزال ، مثل پیش گفتار و مقدمه و عرض ارادت براي استاد راهنما و غيره ، خود داري كنيد.
  • در مورد نگارش انگليسي ، درباره متن پروپوزال با يك مترجم و يا كسي كه انگليسي ادبي را به خوبي مي داند مشاوره نمایيد. متن پروپوزال باید به لحاظ علمی و ادبی هیچ غلطی نداشته باشد.
  • نحوه رفرنس دهی درون و پایان متن بر اساس شیوه APA است و لازم است رفرنس دهی بر اساس آن انجام پذیرد.
  • پروپوزال با جديت آماده کنید و جدی بگيريد! بررسی و ارزیابی علمي شما در واقع فقط از طريق پروپوزال است . پس تمام تلاش و دانش خود را براي تنظيم دقیق آن به كار بنديد.


  دانلود سبک مرجع نویسی APA

  دانلود فرم پروپوزال