موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
معرفی اعضا - معاونت آموزشی
دکتر محمد حسین شریعت
معاونت آموزشی
تلفن داخلی: 071-36987-114
پست الکترونیک:
اردلان فیلی
جانشین معاونت آموزشی
تلفن داخلی: 071-36987-114
پست الکترونیک:
هادی نیکونام نظامی
مدیر داخلی ساختمان فرهنگشهر و مسئول دایره امتحانات
تلفن داخلی: 071-36987-201
پست الکترونیک:
سیده زینب موسوی
کارشناس دانشکده علوم انسانی
تلفن داخلی: 071-36987-107
پست الکترونیک:
روشنک جعفری زاده
کارشناس فارغ التحصیلان
تلفن داخلی: 071-36987-108
پست الکترونیک:
سمانه بلاغی اینانلو
کارشناس امور ثبت نام و نظام وظیفه
تلفن داخلی: 071-36987-105
پست الکترونیک:
مریم مرادی قصر عاصمی
کارشناس امور ثبت نام و رشته حقوق
تلفن داخلی: 071-36987-106
پست الکترونیک: