موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اساتید نمونه

سال تحصیلی 1397-98

آیدامخترع
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : حقوق محیط زیست
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری
امید یزدانی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی برق
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکتری
روزبه منصوری
مرتبه علمی : پژوهشگر دکترا
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
امیر کشاورزی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مشاوره
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکترا
مهدی ایزدی
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : سیستم اطلاعات جغرافی
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
حسین بردبار
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : علوم تشریحی
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری
محمد حسین طیبی
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : زمین شناسی
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دکتری
تورنگ چماچم
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
محمدحسین قارونی
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : حسابداری
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
مریم دستغیب پارسا
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : معماری
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا

سال تحصیلی 1396-97

عباس ثابت
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکتری
مریم حقدل
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : ارتباط تصویری
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
علی قرمزیان
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : علوم اعصاب شناختی
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا

سال تحصیلی 1395-96

کبری منصوری زاده
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری
فرزادگرامی شیرازی
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : حسابداری
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
اصغرفتحی عمادآبادی
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : فلسفه
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری
ستاره احسنت
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : فلسفه هنر
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دکتری
مهدی ادیبی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : معماری
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا
محبوبه الهی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : فلسفه هنر
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا
عبدالرضا پاک شیر
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : جغرافیا وبرنامه ریزی
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دکتری
داود صفری
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی سازه
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری
پیام فرهادی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا
محمد حسین گلکارفرد
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : مهندسی معماری
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
احسان مشکسار
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی برق
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری
ایمان میرخاقانی
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمرانGIS
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سال تحصیلی 1394-95

هاله همایونی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکتری
ابراهیم راستگو
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : سنجش از راه دور
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
محمودرضا گلشن
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
احسان رعیتی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : حسابداری
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
مهیار اردشیری
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : برنامه ریزی شهری
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری
محمدجوادچیزفهم
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : زبان وادبیات فارسی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
غلامحسین رنجبر
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
نیلوفر هاشمی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : معماری
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا
فاطمه فاضل پور
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : حرفه وفن
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : کارشناسی
حمیدرضا جوانمردی
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : برق قدرت
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سال تحصیلی 1393-94

کیمیا بازرگان
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری
روزبه منصوری
مرتبه علمی : پژوهشگر دکترا
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
محمد جواد سامی
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : الاهیات معارف اسلامی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری
قاسم زارع
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری
محمدایمان جم نژاد
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
علی متوسل
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
عبدالرضا فتحی
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : نقاشی
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : کارشناسی
علی عبداله زاده
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : مهندسی برق
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سال تحصیلی 1392-93

سلما حائری
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : معماری
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکتری
محمد بنان
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکترا
ساره شهیدی یان
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : طراحی پارچه ولباس
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دانشجوی ارشد
بهنام شیروانی
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : صنایع دستی
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
محمد نریمانی
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : معماری
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
غلامرضا بنان
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : معماری
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
حسین فهیمی زاده
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : معماری طراحی شهری
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
مجید نیک کار
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : معماری
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
فیروزه یزدانپناه
مرتبه علمی : مربی آموزشیارک
رشته تحصیلی : زبان وادبیات فارسی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
مجتبی عابدینی
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
مصعب ایزدی سعدی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : تصوف وعرفان اسلامی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا