موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اکبر قدرت نما