موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
تحصیلات تکمیلی

عنوان دستورالعمل/فرمدانلود فایل
راهنمای شیوه گرفتن APA
راهنمای گردش تعیین اولویت استاد راهنما
راهنمای گردش ثبت مقاله مستخرج
فرم صورت جلسه دفاع پایان نامه
فرم حضور در جلسات دفاع
فرم دفاع پروپوزال
فرم برگزاری جلسه پیش دفاع
فرم تحویل پایان نامه به داور
دستور العمل اخذ پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
راهنمای گردش پیشرفت کار (پیش دفاع از پایان نامه)
راهنمای گردش دفاع از پایان نامه
راهنمای گردش تصویب پروپوزال
فرم شماره 10 (مطابقت با مفاد تدوین پایان نامه)
فرم پروپوزال
راهنمای گردش تصویب موضوع پروپوزال
راهنمای صفحه اول و آخر پایان نامه
متمم راهنمای تدوین و نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
راهنمای تدوین و نگارش پایان نامه ( PDF )
راهنمای تدوین و نگارش پایان نامه ( Word)