موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اردوی فرهنگی - سیاحتی دانشجویان دختر آپادانا به استان گیلان

این اردوی فرهنگی - سیاحتی از تاریخ 97/7/30 لغایت 97/8/4 و با هدف آشنایی با فرهنگ، آداب، اجتماع و معماری روستاهای تاریخی استان گیلان برگزار شد. روستای تاریخی ماسوله، خرم کوه، موزه روستایی گیلان و ... برخی از مقاصد این اردو بودند. این سفر پنج روزه با حضور 44 نفر از دانشجویان دختر رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف برگزار شد.