موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
کارگاه رسالت زندگی

سمینار انگیزشی مهندسی رسالت زندگی با آموزش و تدریس دکتر مساوات در تاریخ 26 مهرماه از ساعت 17 تا 19 در سالن امفی تیاتر دانشگاه آپادانا برگزار شد.
سمینار مذکور با هدف آشنا کردن مخاطبین با معنا و رسالت زندگی اجرا گردید.
در این سمینار بر اساس سوالات و نمایش ها و چالش ها، معانی مختلف رسالت زندگی و مسیرهای تلاش، برای بهترین خود بودن آموزش داده شد.
شرکت کنندگان یاد گرفتند ک چطور استعدادها و توانایی هایشان را کشف کنند. چگونه علاقه واقعی شان را پیدا کنند و از آن لذت ببرند. آموختند ک چطور بر اساس فهمیدن ارزش های فردی، قدم در راه رسالت زندگی شان بگذارند و در نهایت چشم انداز زندگی را ترسیم کنند...