موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
برگزاری جلسات دفاع دانشجویان ارشد