موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
بازدید دانشجویان معماری از مجموعه زندیه

بازدید دانشجویان معماری از مجموعه زندیه

مسجد وکیل، ارگ کریمخان، حمام وکیل، بازار وکیل، سرای مشیر، کاروانسرای فیل، موزه پارس و ...