موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
جلسه هم اندیشی هیئت موسس آپادانا با آقای مهندس رجبی نماینده محترم مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی

جلسه هم اندیشی اعضای محترم هیئت موسس موسسه آموزش عالی آپادانا با آقای مهندس رجبی نماینده محترم مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی