موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
تشکیل شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر

نشست هم اندیشی ریاست و مدیران محترم موسسه با ریاست محترم ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس با هدف تشکیل شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر