موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
بازدید دانشجویان معماری از مجموعه قوام شیراز

بازدید دانشجویان معماری از نارنجستان قوام، خانه زینت الملک، مدرسه قوام و بافت پیرامونی

معماری، خانه های تاریخی، تزئینات معماری، هنر قاجاریه