موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
نقد فیلم متری شیش و نیم

انجمن علمی دانشجویان اقدام به برگزاری جلسه نقد ابعاد حقوقی فیلم سینمایی «متری شیش و نیم» نمودند.

در این جلسه پس از پخش فیلم مذکور آقایان دکتر ابراهیم ابراهیمی و سردار سیروس سجادیان به نقد علمی تخصصی فیلم پرداخته و به سوالات دانشجویان پاسخ دادند.