موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
دومین دوره مسابقات داژبال

دومین دوره مسابقات داژبال، دستگاه های اجرایی با حضور بیش از ۴۰ نفر از کارمندان ادارات مختلف در سالن شهید دستغیب شیراز برگزار، و در نهایت نتایج ذیل رقم خورد..

تیم اول: معاونت فنی و شهرسازی

تیم دوم: شهرداری منطقه ۸ شیراز

تیم سوم: دانشگاه غیرانتفاعی آپادانا

 ۱۱ آذر ۹۸