موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اردوی فرهنگی سیاحتی شمال ( دانشجویان دختر)

اردوی فرهنگی سیاحتی به مقصد شهرهای شمالی از تاریخ 98/8/7 لغایت 98/8/12 با حضور 38 نفر از دانشجویان دختر موسسه و 3 نفر از پرسنل برگزار گردید. در طی این اردو، مقاصد گردشگری شاخص در شهرهای رشت، بندرانزلی، رامسر، ماسوله، قلعه رودخان، حسن رود و چابکسر مورد بازدید قرار گرفت.