موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اولین جلسه مرکز تحقیقات بتن

اولین جلسه مرکز تحقیقات بتن با حضور اساتید محترم گروه عمران روز دوشنبهمورخ 28/07/98 برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر قائدیانبه عنوان نماینده تحقیقات، مهندس زائری بعنوان مسولامور اجرائی و مهندس منصوری بعنوان دبیر مرکز تحقیقات منصوب شدند.

فراخوان دانشجویان جهت مسابقه بتن و نحوه مدیریت آنها در راستای تحقق اهداف مورد نظر دانشگاه از مسائل مطرح شده در این جلسه بود.