موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
آیین معارفه دانشجویان ورودی 1397

در تاریخ 97/07/15 جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود در گرینلند برگزار گردید.

در این مراسم که با حضور اعضای هیات مؤسس،ریاست مؤسسه، معاونین و مدیران گروه و دانشجویان جدیدالورود همراه بود، دانشجویان در جریان فعالیتهای مؤسسه قرار گرفتند.