موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
برگزاری کارگاه مهارتهای خواندن و درک مطلب انگلیسی

برگزاری کارگاه مهارتهای خواندن و درک مطلب انگلیسی

مدرس دوره: سرکار خانم منصوری زاده

سرفصلهای این دوره: درک ایده های اصلی متن، حدس معنی کلمات در متن، تشخیص کلمات مرجع در متن، انتخاب جزئیات مهم متن، استنباط و نتیجه گیری از متن