موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
دومن کارگاه دو روزه یلدانه

گروه گرافیک و هنر موسسه آموزش عالی آپادانا  دومین کارگاه دو روزه یلدانه (کارگاه دو روزه ساخت المان و طراحی پوستر با موضوع شب یلدا ) را در تاریخ های تاریخ  21 و 22 آذرماه برگزار کرد و گروههای زیر حایز رتبه های برتر شدند:

گروه اول: فرزانه محمد زاده.سیده مهسا نجات. مریم غفوری .... کارشناسی ارشد گرافیک

گروه دوم:زهرا صمیمی.ریحانه صولتی.نگین داوودپور کاردانی گرافیک

گروه سوم :اشکان هاشمی حسینی .مرضیه بوذرجمهریان شیرازی.فاطمه ذاکر حقیقی

گروه چهارم:صبا اسودی.سارا اسدی .الهه خلیلی مقدم کارشناسی ارشد ورودی اول