موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
حضور موسسه آموزش عالی آپادانا در نمایشگاه آموزش، خدمات آموزشی و صنایع مرتبط

اولین دوره نمایشگاه آموزش، خدمات آموزشی و صنایع مرتبط  در تاریخ 28 خرداد الی 1 تیر ماه 98 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی استان فارس برگزار شد.