موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
جلسه ریاست و مدیران دانشگاه آپادانا با آقای مهندس سیروس پاک فطرت

در تاریخ 21 خرداد 98، جلسه ای با حضور آقای دکتر جهرمی ( ریاست مؤسسه)،دکتر شریعت( معاونت آموزشی)، دکتر مشکسار( معاونت پژوهشی)، دکتر فیزابی( معاونت روابط عمومی ) و جمعی از معاونین و مدیران مؤسسه آپادانا با جناب آقای سیروس پاک فطرت ( عضو شورای شهر) برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر جهرمی گزارشی جامع از فعالیتهای مؤسسه از بدو تاسیس مؤسسه تا کنون را ارائه نمودند که مورد توجه میهمانان قرار گرفت. جناب آقای پاک فطرت ضمن ابراز خوشحالی از فعالیتهای ارزشمند مؤسسه، به بیان همکاری های متقابل شورای شهر و مؤسسه آپادانا تاکید نمودند.