موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
جلسه هم اندیشی به رئیس شورای شهر

جلسه هم اندیشی و هماهنگی در خصوص برگزاری همایش بین المللی شهر هوشمند و استفاده از پتانسیلها و تواناییهای دانشگاه آپادانا جهت پیشبرد اهداف شورای کلان شهر شیراز با حضور آقای دکتر جهرمی ( ریاست مؤسسه )، آقای دکتر مشکسار ( معاونت پژوهشی)و رئیس محترم شورای شهر