موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
بازدید علمی از مجموعه بیشابور توسط دانشجویان رشته حقوق بامحوریت بررسی جرایم و مواد قانونی

 بازدید علمی از مجموعه تاریخی بیشابور

در تاریخ 6 اردیبهشت 1398 بازدید علمی از مجموعه بیشابور  با محوریت بررسی جرایم و مواد قانونی مرتبط با ابنیه تاریخی و میراث فرهنگی با حضور دکتر مخترع و دکتر زاهدی  برگزار گردید، در این بازدید که با استقبال زیاد دانشجویان همراه بود، دانشجویان به بازدید از مجموعه پرداختند و سرکار خانم دکتر مخترع در خصوص مواد قانونی جرائم مرتبط با میراث فرهنگی سخنرانی نمودند.