موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
حضور خیریه دانشجویی موسسه در بیمارستان امیر