موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
برگزاری جلسه jorna club