موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
برگزاری نشست با محوریت ایجاد انگیزه میان دانشجویان حقوق