موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
برگزاری نشست با محوریت آشنایی با حقوق بین الملل ( با تاکید بر حقوق دریا ها )