موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
جشن روز دانشجو