موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
تحصیلات تکمیلی
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب 1394/07/04 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی برای کلیه دانشجویان ورودی 95-1394 و بعداز آن جاری و نافذ می باشد
مهمترین نکات این آیین نامه به شرح زیر است.
1. مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد 2 سال می باشد
2. تحصیل همزمان در دوره های کارشناسی ارشد موسسه ها و دانشگاه ها ممنوع است
3. حظور دانشجو در تمام جلسات کلاس درس الزامی است
4. حداقل نمره قبولی در هر درس 12 و میانگین کل قابل قبول در هر نیم سال 14 است
5. دانشجو موظف است قبل از شروع نیم سال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظرد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب نماید
6. مهمانی و انتقال در دوره های کارشناسی ارشد ممنوع است.

متن کامل آیین نامه را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.