موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
تمدید نمایشگاه کتاب زیر سازه چادری
  • مکان : نمایشگاه در زیر سازه چادری موسسه تا تاریخ 15/8/97 تمدید گردید.

     کلیه کتاب های ارائه شده 50 الی 70 درصد تخفیف می باشد

    1397/08/09-11:17:25