موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
برگزاری انتخابات شورای صنفی
  • افراد منتخب شورای صنفی : جناب آقای علی کاویانی - سرکار خانم زهرا نصیری-سرکار خانم فاطمه یزدانی - جناب آقای رضا روزگار (علی البدل)

    1397/03/09-08:19:16