موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اخبار دانشکده علوم انسانی
  • عدم برگزاری کلیه کلاس های سرکار خانم رمضان پور

    قابل توجه دانشجویان محترم . کلیه کلاس های سرکار خانم رمضان پور یکشنبه مورخ 1397/02/30 برگزار نمی گردد. لذا کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

  • جبرانی در فارسی آقای چیزفهم

    قابل توجه دانشجویان محترم. کلاس جبرانی فارسی با جناب آقای چیزفهم جمعه مورخ 1397/02/28 ساعت 8:00 الی 11:00 و ساعت 11:00 الی 14:00 در ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد شد.

  • جبرانی زبان خارجه سرکار خانم جوانمردی

    قابل توجه دانشجویان محترم. کلاس جبرانی زبان خارجه با سرکار خانم جوانمردی جمعه مورخ 1397/02/28 ساعت 8:00 الی 11:00 و ساعت 11:00 الی 14:00 در ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد شد.1