اخبار دانشکده هنر و معماری
  • تاریخ امتحان میان ترم درس شناخت هنر گرافیک 1
  • مراحل انجام پروژه نهایی بخش ارتباط تصویری و نقاشی
  • اطلاعیه پروژه و کارآموزی کاردانی گرافیک و کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری
  • عدم برگزاری کلاس سرکار خانم محمودزاده

    بدینوسیله به اطلاع می رساند که کلاس چاپ سیلک اسکرین سرکار خانم محمودزاده شنیه مورخ 1397/07/21 برگزار نمی گردد. لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقبا اعلام خواهد گردید.

  • تاریخ تحویل پروژه نهایی کارشناسی معماری
  • آیین نامه مطالعات طرح نهایی رشته معماری
  • تاریخ دفاع دانشجویان ارتباط تصویری و نقاشی


1