موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان محترم گروه شهرسازی
  • بدینوسیله به اطلاع میرساند که تاریخ تحویل پروژه نهایی (گروه شهرسازی) 1398/06/20 می باشد.

    1398/06/11-10:22:12